Οι 17 επαγγελματικές κατηγορίες

Αναλυτική περιγραφή των δεκαεπτά επαγγελματικών κατηγοριών της ταξινόμησης Κ.17 ειδικότερα για την Κύπρο

1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία, Γεωλογία, Δάση

Ο τομέας της γεωργίας που αποκαλείται και πρωτογενής τομέας, περιλαμβάνει εκτός από το μεγαλύτερο τμήμα του, αυτού της γεωργίας, και την κτηνοτροφία, την αλιεία, τα μεταλλεία, τα ορυχεία και τα λατομεία. Η απασχόληση στον άλλοτε κυρίαρχο αυτό τομέα της κυπριακής και της ελληνικής οικονομίας συρρικνώνεται σημαντικά, όπως συμβαίνει άλλωστε και διεθνώς.

Επαγγέλματα που προϋποθέτουν ανώτερες, ανώτατες και συναφείς ή και μεταπτυχιακές σπουδές και υπάγονται στον ίδιο τομέα είναι, μεταξύ άλλων, ο γεωπόνος, ο δασολόγος, ο γεωλόγος, ο μηχανικός-μηχανολόγος μεταλλείων και ορυκτών πόρων, ο περιβαλλοντολόγος, ο ιχθυολόγος, ο σεισμολόγος, ο τεχνολόγος γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων, ο τεχνικός ανθοκομίας κτλ. Τα επαγγέλματα αυτά κατά κανόνα ασκούνται στην ύπαιθρο και ταιριάζουν σε άτομα που ελκύονται από το φυσικό περιβάλλον, τη γη, τη θάλασσα, τους αρέσει να εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και δεν αποστρέφονται τις χειρωνακτικές εργασίες.

Στη σημερινή εποχή, σε αντίθεση με τις περιορισμένες δυνατότητες ικανοποιητικής απασχόλησης για τον παραδοσιακό αγρότη-γεωργό, υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης για γεωπόνους με σύγχρονες καινοτομικές γνώσεις, για τεχνολόγους ή τεχνικούς θερμοκηπίων, αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων, για τεχνικούς βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, για αμπελουργούς, οινολόγους, κτηνοτρόφους και εκτροφείς ζώων με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις.

Η κτηνοτροφία εμφανίζει αμφιλεγόμενες προοπτικές σε Κύπρο και Ελλάδα, αν και παρουσιάζει δυνατότητες βελτίωσης, που εξαρτώνται και από τα μέτρα πολιτικής και από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών. Η αλιεία και ιδιαίτερα οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν έχουν σημαντική παρουσία στην Κύπρο, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Οι προοπτικές των επαγγελμάτων της γεωλογίας και των μεταλλείων εμφανίζονται μάλλον αρνητικές στην Κύπρο, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σχετική ανάκαμψη στην περίπτωση της Ελλάδας.

Τα επαγγέλματα περιβάλλοντος έχουν αμφιλεγόμενη προοπτική, αν και επισημαίνεται η αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία και αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση

Στον ευρύτερο αυτό τομέα περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα του δυναμικού κλάδου των κατασκευών και σημαντικού μέρους της βιομηχανίας, που στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουν σημαντική παρουσία και ανάπτυξη συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλοτε ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκεται κι αυτή σε πτώση. Επαγγέλματα που ενδιαφέρουν τους υποψηφίους για ανώτερες και ανώτατες σπουδές και υπάγονται στον τομέα είναι, μεταξύ άλλων, ο πολιτικός μηχανικός, ο αρχιτέκτονας μηχανικός, ο τοπογράφος, ο ναυπηγός, ο τεχνολόγος δομικών έργων, ο τεχνολόγος σχεδιαστής ξύλου και επίπλου, ο τεχνικός αυτοκινήτων-οχημάτων κτλ.

Τα επαγγέλματα αυτά ταιριάζουν σε άτομα με πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες και συχνά ασκούνται, ή προορίζονται για να ασκούνται, σε υπαίθριους χώρους. εργασίας. Οι κατασκευές είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της κυπριακής και της ελληνικής οικονομίας, αφού απασχολεί πάνω από 350.000 άτομα διάφορων κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. Τα επαγγέλματα των κατασκευών και των δομικών έργων έχουν θετικές προοπτικές, αν και περισσότερο από άλλους κλάδους υφίστανται απότομες διακυμάνσεις που συνδέονται με τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές της οικονομίας.

Στον κατασκευαστικό και μηχανολογικό τομέα κυρίως, συμπεριλαμβάνονται οι περισσότερες τεχνικές ειδικότητες που συνδέονται με πανεπιστημιακές σπουδές. Η πολυπληθέστερη κατηγορία διπλωματούχων του κλάδου είναι αυτή των πολιτικών μηχανικών και ακολουθούν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, και οι αρχιτέκτονες μηχανικοί., από τους οποίους οι μισοί περίπου απασχολούνται στην οικοδομή και στα δημόσια έργα.

Οι προοπτικές των μηχανολογικών επαγγελμάτων εμφανίζονται θετικές έως πολύ θετικές, στο πλαίσιο και των αυξανόμενων αναγκών της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες έχουν εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, λόγω και της αυξανόμενης βαρύτητας των κατασκευών και για τις δύο χώρες. Αρνητική είναι η πορεία της κλωστοϋφαντουργίας, όπως και αυτής της επεξεργασίας δέρματος, της κατασκευής ενδυμάτων και υποδημάτων.

3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά

Τα επαγγέλματα που υπάγονται στην κατηγορία αυτή και προϋποθέτουν σπουδές σε ΑΕΙ, όπως του χημικού, του χημικού μηχανικού, του φαρμακοποιού, του βιολόγου και των συναφών ειδικοτήτων, ταιριάζουν με άτομα που διαθέτουν ερευνητική, μεθοδική και δημιουργική σκέψη και ενδιαφέρονται για τα φυσικά, χημικά και βιολογικά φαινόμενα. Οι εργασιακοί χώροι όπου συνήθως ασκούνται αποτελούν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως τη βιομηχανία, την έρευνα, τον ποιοτικό έλεγχο, αλλά και τις εξειδικευμένες πωλήσεις συναφών προϊόντων, όπως τα φάρμακα και τα καλλυντικά.

Οι δυνατότητες εύρεσης εργασίας για τους χημικούς, τους χημικούς μηχανικούς, τους βιολόγους και τα συναφή επαγγέλματα είναι αρκετά ικανοποιητικές στην Κύπρο. Αντίθετα, στην Ελλάδα εμφανίζονται αρνητικές έως πολύ αρνητικές, κυρίως λόγω της υπερπληθώρας αποφοίτων από τις σχετικές σχολές σε επίπεδο ΑΕΙ, αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον, οι κλάδοι της χημικής βιομηχανίας, του πλαστικού, των διυλιστηρίων, της τσιμεντοβιομηχανίας, που υπάγονται στην ως άνω κατηγορία, είναι έντασης κεφαλαίου. Είναι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες και κάθε επέκτασή τους με νέες επενδύσεις απαιτεί περιορισμένο σχετικά αριθμό εργαζομένων.

Οι φαρμακοποιοί στην Κύπρο έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές, ενώ το αντίθετο ισχύει για την Ελλάδα. Εδώ, η παραγωγή φαρμάκων ολοένα και με αυξανόμενο ρυθμό υποκαθίσταται από εισαγωγές, με συνέπεια οι πλεονάζοντες φαρμακοποιοί να έχουν αρνητικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, τις οποίες συχνά αναζητούν σε φαρμακεία, ή στο εμπόριο φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών προϊόντων. Εκεί όμως εισέρχονται και απόφοιτοι από άλλους κλάδους, όπως οι γεωπόνοι, οι βιοτεχνολόγοι, οι τεχνολόγοι τροφίμων, οι χημικοί, οι βιολόγοι. Ένας τομέας που εμφανίζει σχετικά καλύτερες προοπτικές και στις δύο χώρες, είναι αυτός που σχετίζεται με την παρασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων και των ποτών, αν και εδώ υπάρχουν απόφοιτοι πολλών συναφών σχολών, όπως οι χημικοί, οι βιολόγοι, οι φαρμακοποιοί κτλ. που μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας.

4. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες

Είναι γνωστό ότι στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες και γενικότερα στην υψηλή τεχνολογία χτυπά η καρδιά του μέλλοντος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, γι’ αυτό και οι συνολικές προοπτικές όλων των επαγγελμάτων του ευρύτατου αυτού τομέα είναι ιδιαίτερα θετικές. Πολλές νέες ειδικότητες εμφανίζονται για πρώτη φορά στον ορίζοντα της επαγγελματικής ζωής του τομέα, ενώ άλλες προέρχονται από τη μετεξέλιξη ή τη διάσπαση παλαιότερων. Για το λόγο αυτό, οι ονομασίες σε πολλές περιπτώσεις δε θεωρούνται ακόμη δόκιμες, δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και πιθανώς να αλλοιωθούν στο κοντινό μέλλον.

Τα επαγγέλματα της πληροφορικής ταιριάζουν με άτομα που τους αρέσει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ή τουλάχιστον δεν τους αποστρέφονται. Γι’ αυτό και στην περίπτωση των τελευταίων, δε συνιστάται να επιλέγονται παρόμοια επαγγέλματα, παρ’ όλο που γενικότερα αποτελούν ένα σίγουρο εισιτήριο για εργασιακή αποκατάσταση. Η απλή γνώση και χρήση των υπολογιστών φυσικά είναι υποχρεωτική για όλους, ανεξάρτητα από το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν τελικά. Με την πληροφορική συνδέονται οι σύγχρονες ειδικότητες των τηλεπικοινωνιών, της ψηφιακής τεχνολογίας, του αυτοματισμού, της ρομποτικής και της τηλεματικής. Για όλες τις συναφείς ειδικότητες και υποειδικότητες, το μέλλον προϊδεάζεται πολύ αισιόδοξο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι επαγγελματίες που τις ασκούν θα ενημερώνονται και θα ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους σ’ έναν τομέα όπως αυτός της πληροφορικής, όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η πληροφορική μαζί με τη γνώση της αγγλικής αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για την άσκηση των περισσότερων επαγγελμάτων μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας. Ακόμη και οι απόφοιτοι θεωρητικών σπουδών, όπως της φιλολογίας, της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της αρχαιολογίας κτλ., είναι αναγκαίο σήμερα να γνωρίζουν τη χρήση των υπολογιστών, αφού η αναζήτηση των γνώσεων του αντικειμένου σπουδών τους και όχι μόνο βρίσκεται πλέον σε ηλεκτρονικά οργανωμένες βιβλιοθήκες.

Οι εφαρμογές της πληροφορικής είναι τόσες πολλές και καθημερινές, που η λεπτομερής καταγραφή τους ξεφεύγει του παρόντος. Οι απόφοιτοι σχολών με αρνητικές επαγγελματικές προοπτικές, όπως αυτές των λεγόμενων θεωρητικών σπουδών, μπορούν να μεταπηδήσουν σε άλλους εργασιακούς τομείς, με την απαραίτητη προϋπόθεση της καλής γνώσης της πληροφορικής και της αγγλικής. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους λυκείου, οι οποίοι, εφόσον δεν εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με εξειδικευμένες γνώσεις, είναι σχεδόν αδύνατο σήμερα να βρουν εργασία σε μη οικογενειακές επιχειρήσεις.

Στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής στο ορατό μέλλον, προβλέπεται ότι θα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους. Η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά και έγκαιρα υπόψη από τους νέους στο σχεδιασμό του επαγγελματικού τους μέλλοντος.

Τα επαγγέλματα, ή και οι ειδικότητες που εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα του C.G.T. Κ.17, είναι ενδεικτικές μόνο των πολλών και διαφορετικών αντικειμένων εργασίας που αναπτύσσονται και μετεξελίσσονται στον κλάδο της πληροφορικής. Οι ονομασίες των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στην «ταξινόμηση Κ.17» του τεστ προέρχονται από αντίστοιχη ονοματολογία σπουδών κυρίως σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και μεταπτυχιακών, που δεν αποκλείεται να αλλοιωθούν και να μετονομαστούν στο μέλλον.

Μια σημαντική διαφοροποίηση των ειδικοτήτων πληροφορικής όλων των βαθμίδων είναι ο διαχωρισμός τους με κριτήριο την κατεύθυνση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware). Ενώ ο όρος «λογισμικό» (software) θεωρείται δόκιμος πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, ο όρος «υλισμικό» έχει καθιερωθεί πιο πρόσφατα, αφού έχει γίνει γενικότερα αποδεκτό ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη μετάφραση στην ελληνική του αγγλικού όρου «hardware».

Γενικότερα, το λογισμικό αναφέρεται στη δημιουργία προγραμμάτων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ το υλισμικό αφορά την κατασκευή και επισκευή τους. Οι σπουδές και τα επαγγέλματα που συνδέονται με το λογισμικό επικεντρώνονται κυρίως σε εφαρμογές και αξιοποίηση των υπολογιστών για διάφορες χρήσεις, με τη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων, ενώ όσες έχουν σχέση με το υλισμικό συνδέονται περισσότερο με τις τεχνικές πλευρές τους, δηλαδή με το κατασκευαστικό του συνόλου και των επιμέρους εξαρτημάτων των υπολογιστών.

5. Οικονομία, Τράπεζες, Διοίκηση

Στον ευρύτερο αυτό κλάδο περιλαμβάνονται επαγγέλματα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης πρακτικής, όπως ο οικονομολόγος, ο οικονομολόγος διοίκησης (διοίκηση επιχειρήσεων), ο φοροτεχνικός-λογιστής, το διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων, ο τραπεζικός, κτλ.,

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για το ευρύ φάσμα των επαγγελμάτων του κλάδου διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Ο οικονομολόγος ερευνητής, χρειάζεται, λ.χ., να διαθέτει κυρίως ερευνητική, ευρηματική, δημιουργική, αριθμητικές ικανότητες, μεθοδική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Ο οικονομολόγος διοίκησης, ή οικονομοδιοικητικός (manager), ταιριάζει περισσότερο σε άτομα με διοικητικές ικανότητες, με κυρίαρχα στοιχεία τη μεθοδικότητα, την ενεργητικότητα και την αποφασιστικότητα. Ο φοροτεχνικός-λογιστής πρέπει να είναι τακτικός, μεθοδικός, να διαθέτει επιμονή και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες αριθμητικών και υπολογιστικών πράξεων.

Οι προοπτικές απασχόλησης των οικονομικών, τραπεζικών και διοικητικών, επαγγελμάτων είναι θετικές στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αν και διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις γνώσεις, τα προσόντα, τις ικανότητες των ατόμων που τα ασκούν. Η εποχή που υπήρχαν θέσεις εργασίας στον κλάδο διοίκησης για απλούς απόφοιτους λυκείων, ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Στη σημερινή εποχή, η ένταξη σε διοικητικές θέσεις στο δημόσιο τομέα είναι πολύ περιορισμένες, ενώ στον ιδιωτικό, η υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσεων εργασίας πρέπει απαραίτητα να ενισχύεται με επί πλέον προσόντα, με πολύ καλή γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της αγγλικής και άλλων γλωσσών κατά περίπτωση, καθώς και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Γενικότερα, θετικές έως πολύ θετικές είναι οι προοπτικές του οικονομολόγου, του οικονομολόγου διοίκησης, του φοροτεχνικού, του υψηλού επιπέδου στελέχους γραμματείας, και ειδικότερα των στελεχών επιχειρήσεων που διαθέτουν ικανοποιητική απόδοση, αφοσίωση και ικανότητες προσαρμογής στο επιχειρηματικό και εταιρικό κλίμα. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, τα στελέχη που διακρίνονται για συνδυασμό γνώσεων οικονομίας και πληροφορικής έχουν ισχυρές δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο, παρ’ όλη τη μεγέθυνση του όγκου των συναλλαγών, οι θέσεις εργασίας συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην εκτεταμένη εισαγωγή της τεχνολογίας και του αυτοματισμού που υποκαθιστά πολλές θέσεις εργασίας στις τράπεζες. Οι καλές συνθήκες εργασίας στις περισσότερες περιπτώσεις, το υψηλό κύρος του επαγγέλματος και κατά κανόνα η μονιμότητα εργασίας, έχουν ως συνέπεια πολλοί νέοι να επιθυμούν την πρόσληψή τους σε τράπεζες. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόφοιτοι χρηματοοικονομικών και τραπεζικών σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με προσδοκίες καριέρας στον ίδιο τομέα.

Για τους παραπάνω λόγους, οι υποψήφιοι για ένταξη στον τραπεζικό κλάδο είναι συνήθως περισσότεροι από τον αριθμό των αντίστοιχων θέσεων που προσφέρονται, γεγονός που είναι εξόφθαλμο όταν προκηρύσσονται διαγωνισμοί προσλήψεων για τράπεζες. Σε αντίθεση με τις παραπάνω διαπιστώσεις, τον τελευταίο καιρό, σε ορισμένες ιδιωτικές τράπεζες έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά τα επίπεδα αμοιβών και συνθηκών εργασίας, με συνέπεια να έχουν βελτιωθεί κάπως οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας για νέα άτομα με περιορισμένες απαιτήσεις.

6. Εμπόριο, Δημόσιες σχέσεις

Ο ευρύτερος τομέας του εμπορίου και των δημοσίων σχέσεων έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα και προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που διαθέτουν επικοινωνιακά προσόντα και ειδικές γνώσεις για τα διάφορα είδη και κατηγορίες πωλήσεων. Ο έμπορος, ο πωλητής, ο οικονομολόγος πωλήσεων (marketing manager), το στέλεχος δημοσίων σχέσεων, ο ιατρικός επισκέπτης, όπως ο ασφαλιστής, ο σύμβουλος-πωλητής επενδυτικών προϊόντων, είναι επαγγέλματα που ταιριάζουν σε εξωστρεφείς και κοινωνικούς χαρακτήρες, που να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να πείθουν. Ο κλάδος των πωλήσεων χαρακτηρίζεται από εποχιακές αυξομειώσεις εργασιών, περιοδική και μερική απασχόληση και είσοδο-έξοδο μεγάλου αριθμού κυρίως νέων ατόμων που αναζητούν μια πρώτη και συνήθως προσωρινή εργασία. Παρ’ όλα αυτά, οι έμπειροι και καλοί πωλητές που ειδικεύονται με επιτυχία σε επιμέρους τομείς, έχουν διασφαλισμένες επαγγελματικές προοπτικές.

Οι μικρές οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις, που παραδοσιακά απασχολούσαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια υφίσταται τον ισχυρό ανταγωνισμό των μεγάλων πολυεθνικών ή ημεδαπών πολυκαταστημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές να κλείνουν και οι μικροέμποροι του χθες συχνά να αναζητούν εργασία σε μεγάλα καταστήματα ως πωλητές. Υποστηρίζεται όμως, ότι πάντοτε θα υπάρχει χώρος και για μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που παρέχουν εξειδικευμένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Ο κλάδος των ασφαλειών, ύστερα από μια αλματώδη ανοδική πορεία την τελευταία τριακονταετία, εμφανίζει σημάδια κορεσμού, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Παρ’ όλα αυτά, το επάγγελμα του ασφαλιστή προσελκύει και παρέχει προσοδοφόρα σταδιοδρομία σε άτομα που διαθέτουν ξεχωριστό ταλέντο και έφεση στις δημόσιες σχέσεις και στις υψηλού επιπέδου πωλήσεις, ικανοποιητικές γνώσεις και εμπειρία της αγοράς, επιμονή, μεθοδικότητα και κινητικότητα. Γι’ αυτό και οι καλοί ασφαλιστές μπορεί να έχουν ικανοποιητικές επαγγελματικές προοπτικές.

7. Νομικά επαγγέλματα

Στα νομικά επαγγέλματα υπάγονται οι δικαστές και οι εισαγγελείς που είναι μόνιμοι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, απόφοιτοι νομικών σχολών και διορίζονται στον κλάδο ύστερα από εξετάσεις και πρακτική άσκηση. Ο δικαστικός και εισαγγελικός κλάδος εξασφαλίζει υψηλό κύρος και μονιμότητα εργασίας, αλλά η ένταξη σ’ αυτόν είναι πολύ δύσκολη, αφού γίνεται μέσα από αυστηρούς διαγωνισμούς, όπου η συμμετοχή είναι μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατροδικαστές. Σημαντικός είναι ο αριθμός των ατόμων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ύστερα από την αποφοίτησή τους από νομικές σχολές, πρακτική εξάσκηση, εξετάσεις και εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Οι επαγγελματικές προοπτικές του δικηγόρου, που πρέπει να διαθέτει κριτική, αναλυτική, συνθετική, μεθοδική σκέψη, δυνατότητες επικοινωνίας, έκφρασης και πειθούς είναι σχετικά ικανοποιητικές στην Κύπρο. Το αντίθετο ισχύει για την Ελλάδα όπου παρατηρείται με ολοένα πιο αυξανόμενο ρυθμό υπερπροσφορά δικηγόρων, που κατατάσσει τη χώρα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό.

Το πρόβλημα βέβαια περιπλέκεται από τα τελευταία δεδομένα της επιβολής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η εγγραφή στα μητρώα των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων και κατά συνέπεια η δυνατότητα άμεσης άσκησης δικηγορίας και σε αλλοεθνείς δικηγόρους από χώρες της Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους συλλόγους. Εκτιμάται όμως ότι ο κίνδυνος εισόδου πολυάριθμων Ευρωπαίων δικηγόρων στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, είναι μάλλον περιορισμένος, λόγω κυρίως της δυσχέρειας που συνιστά για τους ξένους η χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Άτομα, με γνώσεις, συγκρότηση, πρακτική εμπειρία και υψηλές δυνατότητες, μπορεί να έχουν ικανοποιητική επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο. Η οικογενειακή παράδοση, οι κοινωνικές γνωριμίες, οι καλές δημόσιες σχέσεις αποτελούν επιπλέον θετικούς παράγοντες σε μια τέτοια προοπτική. Σύγχρονες ειδικεύσεις που προσφέρουν σχετικά καλύτερες προοπτικές στον ανταγωνιστικό κόσμο της νομικής επιστήμης και της δικηγορίας είναι ο συνδυασμός των νομικών γνώσεων με οικονομικά, ναυτιλιακά και ζητήματα σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και θέματα διεθνούς οικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

8. Μεταφορές, Ναυτιλία

Στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας περιλαμβάνονται επαγγέλματα όπως ο οδηγός λεωφορείου, φορτηγού, ταξί, ο πιλότος, ο ιπτάμενος φροντιστής, ο επιμελητής πτήσεων, ο εμποροπλοίαρχος, ο μηχανικός εμπορικού ναυτικού, ο ναύτης, κλπ.

Οι δεξιότητες που ταιριάζουν με τα επαγγέλματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Ο πιλότος χρειάζεται να διαθέτει πρακτικές και τεχνικές ικανότητες, ισχυρά ανακλαστικά και δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσεων, όπως ως ένα βαθμό ο πλοίαρχος και οι επαγγελματίες οδηγοί οδικών μεταφορών. Οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού, εκτός από την αγάπη για τη θάλασσα, πρέπει να διαθέτουν έμφυτες κλίσεις σε τεχνικές ειδικότητες. Οι ιπτάμενοι φροντιστές, εκτός από την κλίση τους για ταξίδια, θα πρέπει να διαθέτουν και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι οδικές μεταφορές και οι αερομεταφορές καλύπτουν ευρύ φάσμα και όγκο δραστηριοτήτων και απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων διάφορων ειδικοτήτων. Οι οδικές μεταφορές περιλαμβάνουν τις αστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία και ταξί και τις εμπορικές μεταφορές με φορτηγά και νταλίκες, καθώς και τις μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τις αερομεταφορές μετακινούνται κυρίως άτομα, αλλά γίνονται και μεταφορές εμπορευμάτων περιορισμένου βάρους και όγκου. Οι κλάδοι των μεταφορών, όπως συμβαίνει και με τη ναυτιλία και τις κατασκευές, υφίστανται περισσότερα από άλλους κλάδους τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των οικονομικών διακυμάνσεων με ανάλογα απότομες διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας. Η γενικότερη τάση όμως των μεταφορών και της ναυτιλίας κατά την τρέχουσα περίοδο είναι θετική, με περιοδικές αυξομειώσεις. Ειδικότερα για την Κύπρο, λόγω της γεωγραφικής θέσης και της αυξημένης σημασίας του τουρισμού για την οικονομία, οι μεταφορές αποτελούν έναν αρκετά ισχυρό κλάδο με καλές προοπτικές ανάπτυξης, με ανάλογες επιπτώσεις για τα σχετικά επαγγέλματα.

Σήμερα η ελληνόκτητη και η υπό κυπριακή σημαία εμπορική ναυτιλία αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως. Η εμπορική ναυτιλία διακρίνεται στην ποντοπόρα, που αφορά μεταφορές εμπορευμάτων σε διεθνή κλίμακα, και στην ακτοπλοΐα, όπου κινούνται τα πλοία των εσωτερικών γραμμών. Στο ναυτιλιακό κλάδο και στα συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνεται επίσης και το πολεμικό ναυτικό. Μέρος της ναυτιλίας αποτελούν τα μεγάλα ή μικρά σκάφη αναψυχής, ένας κλάδος που μπορεί να έχει σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης. Ο παλαιότερα ισχυρός αλιευτικός στόλος της χώρας εμφανίζει συρρίκνωση.

Παρά το τεράστιο οικονομικό της μέγεθος, η ελληνόκτητη και η υπό κυπριακή σημαία ναυτιλία, απασχολεί συγκριτικά μικρό αριθμό Κυπρίων ή Ελλήνων υπηκόων, αφού, από τη δεκαετία του 1970 και μετά, σε θέσεις κατώτερων κυρίως πληρωμάτων απασχολούνται αλλοδαποί ναυτικοί. Ακόμα και για τις υψηλόβαθμες θέσεις των πληρωμάτων, τουλάχιστον όσον αφορά την ποντοπόρα ναυτιλία, υπάρχει περιορισμένη προσέλευση Κυπρίων και Ελλήνων ναυτικών, γι’ αυτό και οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο είναι θετικές έως πολύ θετικές.

9. Τουρισμός

Ο ευρύτερος τομέας του τουρισμού και του επισιτισμού είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους αυτοτελείς κλάδους απασχόλησης της κυπριακής και της ελληνικής οικονομίας. Στον τουρισμό μόνο απασχολούνται πάνω από 400.000 άτομα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που όμως ένα μεγάλο μέρος τους εργάζεται σε εξαμηνιαία περίπου βάση. Ο κλάδος είναι έντασης εργασίας (απασχολεί δηλαδή μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο), γι’ αυτό και η όποια ανοδική του εξέλιξη είναι ευθέως ευεργετική για την απασχόληση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι περιοχές της χώρας με τη μικρότερη ανεργία είναι αυτές που εμφανίζουν την υψηλότερη τουριστική ανάπτυξη.

Όπως είναι φυσικό, ο κλάδος εμφανίζει μεγαλύτερο δυναμισμό στις τουριστικές περιφέρειες της χώρας, όπου όμως ο κύκλος εργασιών συνήθως δεν ξεπερνά τους έξι μήνες ή και λιγότερο. Για την αναγκαία επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου απαιτείται σοβαρή και μεθοδική προώθηση εναλλακτικών και θεματικών μορφών, όπως ο συνεδριακός, θαλάσσιος, υποβρύχιος, ορεινός, χιονοδρομικός, ορειβατικός, αρχαιολογικός, πολιτισμικός, λαογραφικός κτλ. τουρισμός.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατέχει η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, λόγω καλών κλιματολογικών συνθηκών, γεωγραφικής θέσης, παραλιακών εκτάσεων, ηλιοφάνειας, καθαρότητας της θάλασσας, αρχαιολογικών και ιστορικών θησαυρών, επιδέχονται μεγαλύτερη από τη μέχρι σήμερα αξιοποίησή τους. Η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σε σπουδές που συνδέονται με τον ίδιο τομέα αποτελούν ισχυρό εφαλτήριο τόσο για προσωπική όσο και για τη γενικότερη ανέλιξη της χώρας.

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι ο τουρισμός, σε μεγαλύτερη έκταση από τους άλλους κλάδους υφίσταται πρώτος τις επιπτώσεις από την άνοδο ή πτώση της διεθνούς οικονομίας. Γενικότερα όμως, τα τουριστικά επαγγέλματα, παρ’ όλες τις περιοδικές διακυμάνσεις και ιδιαιτερότητες, εμφανίζουν θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές.

Ο επισιτισμός αποτελεί πάντοτε μια σταθερή οικονομική και εργασιακή αξία. Ειδικότερα, επαγγέλματα όπως του μάγειρα και του ζαχαροπλάστη, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς τους είναι καλοί και έμπειροι στη δουλειά τους, εξασφαλίζουν ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον.

10. Αθλητισμός

Η αλματώδης ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει οδηγήσει στη δημιουργία αξιοπρόσεκτου αριθμού επαγγελματιών που απασχολούνται στον ίδιο τομέα. Εκτός από το παραδοσιακό επάγγελμα του γυμναστή-εκπαιδευτικού, απόφοιτου ΑΕΙ που απασχολείται σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σήμερα υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι προπονητές διάφορων αθλημάτων, αθλητές-ψυχαγωγοί, κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συναφή επαγγέλματα ασκούνται από πρώην ερασιτέχνες ή επαγγελματίες αθλητές οι οποίοι συνδυάζουν κατάλληλα σωματικά προσόντα, αγάπη για το άθλημα όπου ειδικεύονται, προσήλωση για υπαίθριες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με διοικητικές-οργανωτικές ικανότητες.

Τα αθλητικά επαγγέλματα, που προϋποθέτουν καλή φυσική κατάσταση, έχουν ανερχόμενη ζήτηση και προοπτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, και ειδικότερα εκείνα που σχετίζονται με τη θάλασσα ή τα χειμερινά αθλήματα, έχουν τη μορφή της εποχιακής ή μερικής απασχόλησης.

11. Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Τα επαγγέλματα που υπάγονται στην κατηγορία της ενημέρωσης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι του δημοσιογράφου, του διαφημιστή, του επικοινωνιολόγου, του επιμελητή εκδόσεων, του μεταφραστή-διερμηνέα, του τηλεπαρουσιαστή, του ηχολήπτη, του παραγωγού τηλεόρασης και ραδιοφώνου, του φωτορεπόρτερ κτλ.

Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτά στη σημερινή εποχή ταιριάζουν σε άτομα με κοινωνικό, επικοινωνιακό, ενεργητικό και κυριαρχικό χαρακτήρα, που να συνδυάζεται με επιμονή, υπομονή, αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα, ευρηματικότητα και προσαρμοστικότητα.

Το σημαντικό επάγγελμα του δημοσιογράφου, που απασχολεί μεγάλο αριθμό ατόμων, προσελκύει άτομα διαφορετικού είδους και βαθμίδων εκπαίδευσης. Η εμπειρία, το ταλέντο, οι σφαιρικές και ειδικές γνώσεις, η συγκρότηση της προσωπικότητας, οι ξεχωριστές δεξιότητες γραπτού λόγου, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, η ενεργητικότητα, η επιμονή αποτελούν τα κύρια προσόντα και εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτό εργασιακό στίβο.

Η είσοδος στο επάγγελμα δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά πανεπιστημιακές σπουδές. Βέβαια, δε νοείται δημοσιογράφος χωρίς ικανοποιητική γενική παιδεία, η οποία όμως δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της τυπικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι επαγγελματικές προοπτικές των δημοσιογράφων εμφανίζονται σχετικά ικανοποιητικές στην Κύπρο, ενώ είναι πολύ αρνητικές στην Ελλάδα. Γενικότερα όμως, υπάρχουν ιδιαιτερότητες που συνδέονται με κάθε ατομική περίπτωση χωριστά.

Είναι γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι εξειδικεύονται σε επιμέρους θεματολογία και είδος ρεπορτάζ, όπως πολιτικό ρεπορτάζ, οικονομικό, διεθνές, αθλητικό, στρατιωτικό, υγείας-πρόνοιας, εργασίας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, δημοσίων έργων, μεταφορών και ναυτιλίας κτλ. Συνήθως, οι εξειδικεύσεις αυτές είναι αντίστοιχες των κυβερνητικών υπουργείων. Υπάρχουν ακόμη οι συντάκτες ύλης, οι αρθρογράφοι, οι σχολιογράφοι, που ορισμένες φορές είναι πρόσωπα τα οποία παράλληλα ασχολούνται με ένα ορισμένο ρεπορτάζ.

Η ειδικότητα του διαφημιστή, που απασχολείται σε διαφημιστικές εταιρείες, υποδιαιρείται και αυτή σε επιμέρους ειδικεύσεις και συγκεκριμένα: στο δημιουργό (δημιουργικό, λεκτικό και εικαστικό), στον προγραμματιστή (media planner), που ασχολείται με την κατανομή κονδυλίων, στον προμηθευτή και στον πωλητή διαφήμισης. Οι διαφημιστές που απασχολούνται σε διάφορα μέσα επικοινωνίας, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως ως ειδικού τύπου έμπειροι πωλητές, εξειδικεύονται συνήθως ανάλογα με το μέσο στο οποίο απασχολούνται (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, διαφήμιση εξωτερικού χώρου, χορηγίες κτλ.). Συναφές με το επάγγελμα του διαφημιστή είναι και αυτό του ειδικού στις δημόσιες σχέσεις.

Οι επαγγελματικές προοπτικές του διαφημιστή είναι καλές, ενώ στο επάγγελμα αυτό υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση. Επαγγέλματα όπως του σκιτσογράφου έχουν περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, αν και ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος εικονογράφος-σκιτσογράφος μπορεί σχετικά εύκολα να βρει εργασία σε εικονογραφήσεις διάφορων μορφών, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις εκδόσεις, στις εκτυπώσεις, στο σχεδιασμό εντύπων κτλ.

Επαγγέλματα όπως του τηλεπαρουσιαστή και του εκφωνητή ραδιοφώνου εξαρτώνται φυσικά από ειδικούς παράγοντες, όπως η εμφάνιση ή η χροιά της φωνής, το φυσικό χάρισμα το ταλέντο, οι ικανότητες δημοσίων σχέσεων και προβολής. Οι ηχολήπτες, οι εικονολήπτες, οι μοντέρ κτλ. αντιμετωπίζουν αμφιλεγόμενες προοπτικές εύρεσης εργασίας στην Κύπρο, ενώ η αντίστοιχη κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ αρνητική.

12. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες

Στις καλές, εφαρμοσμένες και γραφικές τέχνες υπάγονται πολλά ελκυστικά επαγγέλματα όπως του σκηνοθέτη, του ηθοποιού, του μουσικού, του ζωγράφου, του τραγουδιστή, του χορευτή, του ενδυματολόγου θεάτρου, του καλλιτεχνικού πράκτορα, του γκαλερίστα, αλλά και του τεχνολόγου-φωτογράφου, του τεχνολόγου-γραφίστα, του τεχνολόγου γραφικών τεχνών, του τεχνικού κινούμενης εικόνας, του διακοσμητή, του τεχνικού μουσικολόγου, του τεχνικού κοσμήματος, του τεχνικού συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων κτλ.

Ευνόητο είναι πως τα επαγγέλματα αυτά ταιριάζουν σε άτομα με καλλιτεχνική φύση, με ευρηματικότητα, ελευθεριότητα, ευαισθησία, που διαθέτουν έμφυτο ταλέντο για την άσκησή τους, κάτι που συχνά δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί εγκαίρως. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ίδιο τομέα αυξάνονται σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Όμως, παράλληλα, υπερβολικά μεγάλος αριθμός νέων ατόμων επιδιώκει να ασκήσει παρόμοια «λαμπερά» επαγγέλματα, όπως του ηθοποιού, του σκηνοθέτη, του μουσικού, του φωτομοντέλου κτλ. Γι’ αυτό και οι επαγγελματικές προοπτικές σε πολλές περιπτώσεις καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, όπου μπορούν να εισέρχονται απόφοιτοι από διάφορες κατευθύνσεις και βαθμίδες σπουδών, ή και χωρίς ανώτερες σπουδές, εμφανίζονται αρνητικές προοπτικές.

Οι καλοί και έμπειροι ζωγράφοι κατά περίπτωση πιθανόν να βρουν κάποιες διεξόδους εργασίας, γι’ αυτό και το ισοζύγιό τους μπορεί να εμφανίζεται κατά περίπτωση αρνητικό ή θετικό. Κάτι τέτοιο, φυσικά, συνδέεται πολύ έντονα με το προσωπικό ταλέντο του καθένα. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν ισχύουν φυσικά για τους ερασιτέχνες ζωγράφους. Επαγγέλματα όπως του ζωγράφου, του γλύπτη, του μυθιστοριογράφου, του σεναριογράφου εξαρτώνται σε τέτοιο βαθμό από το ταλέντο, που είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν προβλέψεις επαγγελματικών προοπτικών. Σε γενικές γραμμές πάντως, το ισοζύγιο των επαγγελμάτων αυτών είναι αρνητικό.

Για τους μουσικούς υπάρχει αρκετή ζήτηση εργασίας, που όμως υπερκαλύπτεται από αντίστοιχη υπερπροσφορά. Πολλοί επαγγελματίες μουσικοί, επειδή έχει μειωθεί ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους, επιδιώκουν να ασκούν παράλληλη εργασία σε άλλα επαγγέλματα. Στο χώρο της κλασικής μουσικής η κατάσταση εμφανίζεται λίγο καλύτερη.

Οι εργασιακές προοπτικές των ηθοποιών είναι πολύ αρνητικές στην Κύπρο και το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας. Πολλοί επαγγελματίες ηθοποιοί σήμερα, με εξαίρεση τους πολύ επώνυμους, υποχρεώνονται να ετεροαπασχολούνται. Οι προοπτικές των χορευτών-χορογράφων είναι σχετικά καλύτερες.

Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στις γραφικές τέχνες είναι θετικές έως πολύ θετικές. Θετικές είναι και οι προοπτικές ειδικοτήτων που προέρχονται που συνδυάζουν τις τέχνες με την τεχνολογία, όπως λ.χ. του τεχνολόγου-μουσικού, του τεχνολόγου-γραφίστα κτλ. Αλλά και σε άλλα επαγγέλματα των εφαρμοσμένων τεχνών, σε μεσαίες και χαμηλές βαθμίδες, όπως του τεχνίτη κεραμικής και αγγειοπλαστικής, του τεχνίτη αργυροχρυσοχόου, του μαρμαρογλύπτη, του κομμωτή, οι προοπτικές εμφανίζονται ικανοποιητικές.

13. Υγεία, Πρόνοια

Στα επαγγέλματα του τομέα της υγείας, πρόνοιας ή κοινωνικής αλληλεγγύης υπάγεται το σημαντικότερο όλων επάγγελμα του γιατρού, καθώς και, μεταξύ άλλων, του οδοντίατρου, του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του νοσηλευτή, του κτηνίατρου, του φυσιοθεραπευτή, του αισθητικού, του διαιτολόγου, του οπτικού, του λογοθεραπευτή, του νοσοκόμου, του τεχνολόγου ιατρικών μηχανημάτων και εργαστηρίων, του ειδικού φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες κτλ.

Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτά ταιριάζουν σε άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με αναλυτική, ερευνητική και δημιουργική σκέψη, καθώς και με δυνατότητες και θέληση πρακτικών εφαρμογών στους χώρους της ιατρικής και της κοινωνικής πρόνοιας.

Στον ευρύτερο τομέα απασχολείται μεγάλος αριθμός ατόμων που προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον, λόγω της αυξημένης ζήτησης ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών που οφείλεται στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού και τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Η αναλογία γιατρών προς τον πληθυσμό της χώρας, είναι στην Κύπρο 1/372 και στην Ελλάδα 1/185, έναντι 1/350-400 του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παρόμοια περίπου δεδομένα ισχύουν και για τους οδοντίατρους. Από τα στοιχεία αυτά και από σχετικές έρευνες, προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των γιατρών και των οδοντιάτρων είναι πολύ αρνητική, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την Κύπρο.

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων σχολών ψυχολογίας τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται μάλλον αρνητικές και στις δύο χώρες . Πολλά βέβαια εξαρτώνται από την προσωπική ικανότητα του ασκούντος το επάγγελμα, καθώς και τη μετέπειτα εργασιακή κατεύθυνση, που μπορεί να είναι η κλινική ψυχολογία, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ή και η ειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι νοσηλευτές, οι νοσοκόμοι, οι αισθητικοί, οι φυσιοθεραπευτές και όλα τα τεχνολογικά επαγγέλματα υγείας έχουν θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές και στις δύο χώρες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί μάλλον πλεονάζουν στην Κύπρο, ενώ καλύτερη εμφανίζεται η αντίστοιχη πραγματικότητα στην Ελλάδα. Για τους οπτικούς υπάρχει κάποια σχετική επιφύλαξη, που εξαρτάται από τις προοπτικές των χειρουργικών επεμβάσεων τελευταίας τεχνολογίας με ακτίνες λέιζερ, που έχουν αρχίσει να γίνονται για τη θεραπεία της μυωπίας.

Ικανοποιητικές προοπτικές εμφανίζουν τα βοηθητικά επαγγέλματα υγείας, όπως των ειδικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, των νοσοκόμων - τραυματολόγων, των βοηθών ακτινολόγων κτλ.

14. Εκπαίδευση, Θεωρητικές Επιστήμες

Τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης και των θεωρητικών σπουδών υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: α) παιδαγωγικά, φιλολογία, ξένες γλώσσες, β) ιστορία, αρχαιολογία, εθνογραφία, γεωγραφία και γ) κοινωνιολογία, διεθνολογία, πολιτικές επιστήμες.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές Γυμνασίων-Λυκείων αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στις δύο χώρες. Η κατάσταση για τους δασκάλους είναι καλύτερη στην Ελλάδα, λόγω της πρόσφατης λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου που απορρόφησε πολλούς επαγγελματίες του κλάδου και εκτονώθηκε προσωρινά και για τα επόμενα πέντε χρόνια, η αγορά εργασίας στη χώρα. Αντίθετα, αμφιλεγόμενη είναι στην Κύπρο. Περιέργως, αντίστροφη εμφανίζεται η κατάσταση στην περίπτωση των νηπιαγωγών, όπου οι προοπτικές απασχόλησής τους είναι περίπου απαγορευτικές στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο εμφανίζονται πολύ καλύτερες.

Τα επαγγέλματα αυτά ταιριάζουν κυρίως σε άτομα με ερευνητική, κριτική, αναλυτική και συγκροτημένη σκέψη, με ενδιαφέρον για την παιδαγωγική και την κατανόηση κοινωνικών, ιστορικών, ανθρωπολογικών και πολιτιστικών φαινομένων.

Στο παρελθόν, οι απόφοιτοι των περισσότερων από τις ως άνω σχολές έβρισκαν επαγγελματική διέξοδο στην εκπαίδευση, όπου σήμερα οι επαγγελματικ