Αξιοπιστία, Eγκυρότητα, Λογισμικό & Στάθμιση του C.G.T. K17

Αξιοπιστία και εγκυρότητα του τεστ

Η αξιοπιστία του τεστ υπολογίστηκε με βάση τη μέθοδο των επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest). Κατά συνέπεια, η διασπορά της προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, καθώς επίσης και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ-17, εξετάστηκε σε ένα δείγμα 150 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15-16 ετών, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland βρέθηκε να είναι .91
  • Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων με βάση την ταξινόμηση Κ-17 βρέθηκε να είναι .92

Η εγκυρότητα του τεστ, όπως συνηθίζεται, ελέγχθηκε μέσω ενός μεγάλου αριθμού συστηματικών παρατηρήσεων, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Γενικότερα, από τη μαζική χορήγηση του τεστ, υπάρχουν θετικότατες αναφορές και ουδέποτε αναφέρθηκε σοβαρή διάσταση προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το τεστ έγινε δεκτό από ευρύ κοινό εξαιτίας της ισχυρής εγκυρότητας, αξιοπιστίας, φιλικότητας προς τον χρήστη και της σαφήνειας της προσωπικής έκθεσης.

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του τεστ, ενισχύθηκε από την ύπαρξη του ελέγχου ειλικρίνειας των απαντήσεων του χρήστη, με την ύπαρξη παγίδων ή επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων με διαφορετική διατύπωση. Αν ο βαθμός του ελέγχου ειλικρίνειας είναι κάτω από 75% τότε δεν θα μπορεί να εξαχθεί η προσωπική του έκθεση.

Λογισμικό του τεστ και μαθηματικά δεδομένα

To Career Gate Test K.17 στηρίζεται σε κατάλληλη συσχέτιση επιλεγμένων επαγγελμάτων με τις απαντήσεις που δίνει στο ερωτηματολόγιο του τεστ ο χρήστης. Οι κατευθύνσεις των απαντήσεων στις ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 και των παραγόντων προσωπικότητας του Holland, συνιστούν το κυρίαρχο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας του τεστ. Tα συγκεκριμένα αλγοριθμικά και μαθηματικά δεδομένα και η δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των απαντήσεων, μπορούν να δοθούν σε περίπτωση που συμφωνηθεί η ανάληψη και διεκπεραίωση του τεστ εξ’ ολοκλήρου από συγκεκριμένο, κατά προτίμηση κρατικό φορέα. Για επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διενέργεια σοβαρής έρευνας στο σχετικό θέμα και πάντα όσον αφορά την επιστημονική διάσταση του ζητήματος, μπορεί να υπάρξει κατάλληλη πληροφόρηση, ύστερα από σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα. Μέρος του σχετικού αλγόριθμου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

Το λογισμικό και τους αλγόριθμους του τεστ έχει επεξεργαστεί, με την καθοδήγηση του υπογράφοντος, ο εξαίρετος επιστήμονας-πληροφορικός Θανάσης Φονιάς. Επίσης, στην όλη επιστημονική έρευνα για τη δημιουργία και υλοποίηση του τεστ και άλλων συναφών τεστ ικανοτήτων-δεξιοτήτων και προσωπικότητας, έχουν συμβάλλει, μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι επιστήμονες της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, της οικονομικής της εργασίας, της παιδαγωγικής: Φακιολάς Νίκος, Καβρουλάκη Τάνια, Λιβανός Ηλίας, Βίνιου Έλενα, Τζωρτζάκη Μαρία, Πετεβής, Μιχάλης, Κεφαλά Γεωργία, Σάλτας Κωνσταντίνος, Βάγγερ Αικατερίνη, Μπελαφέμινε Φραντζέσκα, Καρακίτσος Στέφανος, Αντάρας Γιώργος, Δούκας Γιώργος, Μιχελάκης Αντώνης, Ζηνέλη Καίτη, Παπαντώνη Μαίρη, Λυσίκατος Νίκος, Βαϊλάκη Βούλα, Τσίτσας Νίκος, Ζαχόπουλος Αθανάσιος και οι πληροφορικοί επιστήμονες Χριστοδουλάκης Νίκος, Δούκας Απόστολος και Κυπριανός Γιώργος. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται για τις επισημάνσεις και τη γενικότερη συμβουλευτική συνδρομή τους στους επιστήμονες του κλάδου Τζεκίνη Χρήστο, Κουτσαύτη Μαρία, Σταθόπουλο Νίκο, Καραμηνά Ναούμ, Κασσωτάκη Μιχάλη και Σαμοίλη Παναγιώτη, και οι Τριβιζάς Σπύρος, Αρτόπουλος Ελισαίος, Τσίτσας Νίκος, Σπαρσής Μίκης και Καπαρτής Κώστας.

Αλγοριθμικά δεδομένα του τεστΣτάθμιση του τεστ

Η στάθμιση της διασποράς των παραγόντων προσωπικοτητας, των ενδιαφερόντων, των προτιμήσεων, των κλίσεων και των δύο φύλων στους έξι τύπους προσωπικότητας του John Holland και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της «ταξινόμησης Κ.17», παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. Η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, έγινε μέσα από επιστημονική διαδικασία στατιστικής στάθμισης δείγματος 10.500 νεαρών ατόμων, στην πλειοψηφία τους ηλικίας 15-18 ετών.

Διασπορά προσωπικότητας κατά φύλο στους έξι τύπους του Holland στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Πρακτικός 34 47 21
Ερευνητικός 41 44 38
Καλλιτεχνικός 45 38 53
Κοινωνικός 44 38 51
Επιχειρηματικός 41 41 33
Συμβατικός 38 41 33

Διασπορά ενδιαφερόντων Κ.17 κατά φύλο στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 27 30 24
Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία 34 48 19
Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά 34 37 30
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες 35 53 17
Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες 34 30 38
Δημόσιες σχέσεις, εμπόριο 31 28 34
Νομικά 37 31 43
Μεταφορές, Ναυτιλία 34 38 30
Τουρισμός 37 30 43
Αθλητισμός, Φύλαξη 38 42 34
Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 45 39 51
Καλές, Εφαρμοσμένες Τέχνες 45 38 53
Υγεία, Πρόνοια 46 40 53
Εκπαίδευση, Θεωρητικές επιστήμες 43 40 45
Φυσικομαθηματικές επιστήμες 41 47 36
Στρατιωτικά, Αστυνομικά 39 42 36
Εκκλησιαστικά 17 26 5