Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικαιούχου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτών. Αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει τη συγκατάθεσή του.
1. Η Career Gate Test (εν συνεχεία «Δικαιούχος»)είναι ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας.
2. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του Δικαιούχου και οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν έχουν καταχωρηθεί με ευθύνη του Δικαιούχου και δεν δεσμεύουν ούτε είναι δυνατόν να γεννήσουν ευθύνη σε οποιαδήποτε εταιρία μνημονεύεται στον δικτυακό τόπο.
3. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες του δικτυακού αυτού τόπου μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τον επισκέπτη / χρήστη, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή / και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε λόγο παρά μόνον με την έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
4. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθη ή ανακρίβειες στη διαβίβαση τυχόν πληροφοριών και / ή εντολών από τον επισκέπτη / χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του Δικαιούχου.
5. Ο Δικαιούχος έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την εξασφάλιση του μέγιστου επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού του τόπου. Ωστόσο δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη συνεπεία της επισκέψεως - χρήσεως των σελίδων του δικτυακού τόπου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του Δικαιούχου.
6. Η διαχείριση και προστασία των τυχόν διαβιβαζομένων στον Δικαιούχο προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη διέπεται από τους όρους του παρόντος, του ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση αυτιού (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές).
8. Ο επισκέπτης / χρήστης χορηγεί τη συγκατάθεσή του στον Δικαιούχο να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιεί, και να τα χρησιμοποιεί αυτός για εμπορικούς - επαγγελματικούς σκοπούς.
9. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτόν τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην Career Gate Test, Βερανζέρου 31, 104 32 Αθήνα, Ελλάδα